top of page

Acerca de

algemene voorwaarden

voor Soul Space met Meg

definities

 1. Het bedrijf: Soul Space With Meg, gevestigd in Helmond, Nederland

 2. Klant: degene met wie Soul Space With Meg een overeenkomst is aangegaan.

 3. Feesten: Soul Space Met Meg en klant samen.

 4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de Onderneming. 

 2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door de Onderneming gehanteerde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Het bedrijf is te allen tijde gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, aan te passen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die de ondernemer bij het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot diensten wordt door het bedrijf bepaald op basis van de werkelijke arbeidsduur. 

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Company, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 7. Indien partijen een totaalbedrag zijn overeengekomen voor een door het bedrijf geleverde dienst, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.

 8. De vennootschap is gerechtigd tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

 9. Indien de richtprijs hoger is dan 10%, dient het bedrijf de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

 10. Indien de richtprijs meer dan 10% bedraagt, heeft de klant het recht het gedeelte van de bestelling dat de richtprijs met 10% overschrijdt te annuleren. 

 11. De onderneming heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 12. De onderneming zal prijsaanpassingen aan de klant meedelen voordat de prijsverhoging van kracht wordt.

 13. De consument heeft het recht de overeenkomst met het bedrijf te ontbinden als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. Het bedrijf kan bij het sluiten van de overeenkomst volledige betaling van het overeengekomen bedrag verlangen. 

 2. De klant dient het volledige bedrag betaald te hebben vóór de levering van het product of de dienst.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat The Company de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in gebreke moet stellen. 

 4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te verlangen voor het totaalbedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is The Company gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en is hij eventueel gehouden tot betaling van eventuele schadevergoeding aan The Company. 

 3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 4. Indien de klant niet op tijd betaalt, kan The Company haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant zijn de vorderingen van The Company op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door The Company, is hij alsnog gehouden de overeengekomen prijs aan The Company te betalen.  

 

Recht op terugname van goederen 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is The Company gerechtigd zich op het recht van verhaal te beroepen met betrekking tot de aan de klant geleverde onbetaalde producten.

 2. Het bedrijf beroept zich op het recht van recuperatie door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan The Company te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

 4. De kosten voor het afhalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, mits:

  • het product of de dienst is niet gebruikt

  • het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen

  • het product of de dienst is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften

  • het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding, etc.)

  • de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, enz.)

  • het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,

  • het product is geen los tijdschrift of losse krant

  • de aankoop betreft geen (opdracht tot) spoedreparatie

  • de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht

 2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen

  • zodra de consument het product van een abonnement heeft ontvangen

  • zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen

  • zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd

 3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@soulspacewithmeg.com, desgewenst met behulp van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Het bedrijf, www.soulspacewithmeg.com.

 4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht aan het bedrijf te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

 5. De kosten voor terugzending zijn het bedrijf verschuldigd indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal The Company deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen, mits dat de consument het product tijdig aan The Company heeft geretourneerd.

 7. Het bedrijf heeft een 24-uurs annuleringsbeleid voor haar diensten. Als er iets gebeurt voor de klant en de klant kan de geplande tijd niet meer halen, kan de klant per e-mail contact opnemen met het bedrijf om het bedrijf te laten weten dat ze willen annuleren. Klant kan een afspraak verzetten indien nodig meer dan 24 uur van tevoren.

 8. Het bedrijf biedt restituties voor geannuleerde afspraken alleen als ze 24 uur van tevoren worden geannuleerd.

 

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

 

Retentierecht

 1. Het bedrijf kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door het bedrijf aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot het bedrijf heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan The Company verschuldigd is.

 3. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Nederzetting 

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan het bedrijf te verrekenen met een vordering op het bedrijf.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het bedrijf blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens het bedrijf uit welke overeenkomst dan ook met het bedrijf inclusief van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan de onderneming een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 

 3. Voordat de eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 4. Indien de onderneming een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft de onderneming recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.

 

Levering 

1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.  Levering vindt plaats bij The Company tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.  Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 

4.  Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft het bedrijf het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. 

5.  Bij niet-tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij bij deze geen bezwaar maken tegen te late levering door The Company.

Bezorgings periode

 1. Een door The Company opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van The Company heeft ontvangen. 

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij The Company niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of partijen anders zijn overeengekomen.

 

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke daarvan kan het bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.

 2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan The Company te melden, bij gebreke waarvan The Company niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • goederen zijnde eigendom van het bedrijf die aanwezig zijn op het terrein van de klant

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

 2. Op eerste verzoek van De Maatschappij verstrekt de klant de polis van deze verzekeringen ter inzage.  

Opslag 

 1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met diensten daaronder begrepen, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor het bedrijf, geen resultaatverplichtingen.

 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten. 

 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of onoordeelkundig gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die voorwerp van een overeenkomst tussen partijen zijn, gaat over op de klant wanneer deze producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden, althans in de macht van de klant of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het bedrijf voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

 2. Het bedrijf heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenstemming en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant. 

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat The Company tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat The Company tijdig kan beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, zullen de daaruit voortvloeiende meerkosten en/of extra uren aan de klant in rekening worden gebracht.

Informatieplicht door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan The Company ter beschikking.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 

 3. Indien en voor zover de klant daarom verzoekt, zal het bedrijf de relevante documenten retourneren. 

 4. Indien de klant niet, niet tijdig en niet behoorlijk de door The Company redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden aanlevert en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen het bedrijf en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze aan het einde van de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 232 maand(en) , of als een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / de overeenkomst eindigt aan het einde van de bepaalde duur.

 3. Indien partijen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn zijn overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn dient de klant The Company schriftelijk een redelijke termijn te geven om de werkzaamheden te beëindigen, alvorens hij ofwel de overeenkomst kan ontbinden ofwel schadevergoeding kan vorderen.

 

Intellectueel eigendom 

 1. De onderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, model- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, maquettes, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of hebben gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company, noch aan derden tonen en/of beschikbaar stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Vertrouwelijkheid

 1. De klant houdt alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van The Company ontvangt vertrouwelijk.

 2. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie betreffende de onderneming waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat openbaarmaking schade kan toebrengen aan de onderneming.

 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in lid 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt. 

 4. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

  • die door de klant openbaar wordt gemaakt vanwege een wettelijke verplichting 

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan. 

 6. Alle informatie die wordt besproken of informatie die een van de partijen te weten komt tijdens de werkrelatie van het bedrijf en de klant is vertrouwelijk. Dit omvat geen informatie waarvan een van de partijen op de hoogte was voorafgaand aan de uitvoering van deze Overeenkomst, noch informatie die werd verkregen door een derde partij, of informatie die beschikbaar was voor het publiek zonder schending van de vertrouwelijkheid door het Bedrijf. Vertrouwelijke informatie mag worden gedeeld als en alleen als beide partijen schriftelijk afstand doen.

 

Sancties 

 1. Indien de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, dan verbeurt hij namens Het bedrijf een direct opeisbare boete van € 1000 als de klant een consument is en € 5000 als de klant een bedrijf is , voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. 

 2. Voor het verbeuren van de boete bedoeld in het eerste lid van dit artikel is geen feitelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist. 

 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat onverlet de overige rechten van The Company waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

niet-kleinering

De klant en het bedrijf komen overeen geen acties te ondernemen of verklaringen af te leggen, zowel mondeling als schriftelijk, die een negatieve invloed hebben op de zaken, diensten, producten of reputatie van de andere partij.

 

Vergoeding

De klant vrijwaart The Company voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Company geleverde producten en/of diensten.  

 

Geen garanties; Vrijwaring

 

Geen garanties: het bedrijf geeft geen garanties over de resultaten die de klant kan behalen door met het bedrijf te werken. De klant gaat ermee akkoord dat alle verklaringen van het bedrijf met betrekking tot mogelijke resultaten meningen zijn en niet bindend zijn voor het bedrijf. Het bedrijf kan getuigenissen van eerdere klanten verstrekken, waarop niet kan worden vertrouwd om resultaten in de specifieke situatie van de klant te voorspellen. De resultaten die de klant ervaart, zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder maar niet beperkt tot het niveau van persoonlijke verantwoordelijkheid, inzet en capaciteiten van de klant, naast de factoren die de klant en/of het bedrijf mogelijk niet kunnen voorzien.

 

Geen professioneel medisch of mentaal gezondheidsadvies: op geen enkel moment mag een van de diensten van het bedrijf worden beschouwd als een vervanging voor professionele medische of mentale gezondheidsdiensten, noch mag de dienst worden opgevat als professionele therapie. De diensten van het bedrijf zijn niet bedoeld om welke ziekte dan ook te behandelen, diagnosticeren, genezen of voorkomen. Indien Klant op enig moment medische en/of psychologische behandeling nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van Klant om daar naar op zoek te gaan.

 

Geen juridisch of financieel advies: de diensten van het bedrijf mogen op geen enkel moment worden beschouwd als een vervanging voor professioneel juridisch of financieel advies. Als de Klant op enig moment juridische of financiële diensten nodig heeft, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om daar naar op zoek te gaan.

Inkomstendisclaimer: Alle informatie die door het bedrijf wordt verstrekt met betrekking tot rijkdom, overvloed, inkomen, inkomsten, zakelijke winsten of persoonlijke financiële status is alleen voor informatieve doeleinden. Het bedrijf kan voorbeelden uit de praktijk en/of hypothetische voorbeelden geven van mogelijke uitkomsten, die op geen enkele manier een garantie vormen voor wat er zal gebeuren in de specifieke situatie van de klant. Financiële resultaten zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder maar niet beperkt tot het niveau van persoonlijke verantwoordelijkheid, inzet en capaciteiten van de Klant, naast factoren die de Klant en/of het Bedrijf mogelijk niet kunnen voorzien. De klant gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor het succes van de klant, of het gebrek daaraan. Het vertrouwen van de klant op informatie die door het bedrijf wordt verstrekt, gebeurt op eigen risico van de klant.

 

hele overeenkomst:

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de klant en het bedrijf. Deze Overeenkomst vervangt en annuleert alle eerdere of gelijktijdige mondelinge overeenkomsten en schriftelijke overeenkomsten, inclusief maar niet beperkt tot gesprekken, berichten, e-mails en onderhandelingen.

  

Klachten

 1. De klant dient een door het bedrijf geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

 3. De consument dient het bedrijf hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat The Company in staat is adequaat te reageren. 

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat de onderneming genoodzaakt is andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.  

 

Kennisgeving geven

 1. De klant dient een eventuele ingebrekestelling schriftelijk aan The Company te melden.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Company daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

 

Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

Indien het bedrijf een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die het bedrijf krachtens die overeenkomst verschuldigd is.  

 

Aansprakelijkheid van het bedrijf

 1. Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. 

 2. Indien The Company aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien de maatschappij aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van The Company vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

 

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de onderneming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door het bedrijf niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat het bedrijf in verzuim is. 

 3. Het bedrijf heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien omstandigheden de ondernemer goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal nakomen. .  

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van The Company in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan The Company worden toegerekend in enige situatie onafhankelijk van de wil van The Company, wanneer de nakoming van haar verplichtingen verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van de onderneming kan worden gevergd. 

 2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor de ondernemer één of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden deze verplichtingen opgeschort totdat de ondernemer er weer aan kan voldoen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 5. De onderneming is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft behaald.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan wijziging of aanvulling van de inhoud noodzakelijk blijkt, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. Het bedrijf is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht. 

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door The Company zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.

 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.  

 

Overdracht van rechten

 1.   De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met The Company niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Company. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.  

 

Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat de vennootschap voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Company is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgemaakt op 17 februari 2021

bottom of page